Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Khuyến cáo miễn trách nhiệm

01 Sep

Khuyến cáo miễn trách nhiệm

Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn phân tích được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong các báo cáo.

VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Toàn bộ báo cáo là sản phẩm thuộc sở hữu của Phòng Giao Dịch VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.