Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Báo cáo chào sàn cổ phiếu QTP

16 Mar

Báo cáo chào sàn cổ phiếu QTP

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được thành lập năm 2002 với vốn điều lệ là 2,800 tỷ đồng. Năm 2003 Dự án đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh được thông qua.

Năm 2012 cả 2 tổ máy của Dự án NDQN 1 chính thức tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh. Năm 2013 Dự án NDQN 2 chính thức tham gia vào lưới điện quốc gia.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

– Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
– Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
– Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
– Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao…

 VỊ THẾ CÔNG TY

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh là dự án quan trọng nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến 2025 (gọi tắt là Quy hoạch Điện VII) đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2 có tổng công suất 1,200 MW, sản lượng là 7.2 tỷ kWh/năm. Nhà máy được coi là sự tăng cường cho khu vực tam giác kinh tế Hải Phòng- Hà Nội – Quảng Ninh; giảm vốn đầu tư xây dựng lưới điện 110/220 kV tại khu vực và trở thành một trong các trung tâm nhiệt điện lớn nhất cả nước.

Là một trong 3 Công ty nhiệt điện lớn nhất miền Bắc với công suất khoảng 1,200 MW, hằng năm QTP đóng góp 4.5% vào tổng sản lượng điện quốc gia. Theo đó QTP trực tiếp cạnh tranh với 2 công ty nhiệt điện lớn là CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (1,200 MW) và CTCP Nhiệt điện Phả Lại (1,040 MW). Với công suất thuộc top đầu các doanh nghiệp nhiệt điện hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh có nhiều ưu thế hứa hẹn trong tương lai.

 TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG

 – Về nhu cầu: Ngành điện hiện nay vẫn đang là ngành có nhu cầu tiêu thụ lớn hơn khả năng sản xuất. Trong giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng GDP được dự báo ở mức 6.7-7%/năm, theo đó nhu cầu tiêu thụ điện nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng mạnh, cả trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng lẫn tiêu thụ hộ gia đình.

– Về mức độ tham gia ngành: Chi phí đầu tư và vận hành các nhà máy sản xuất điện khá lớn nhưng giá điện thương phẩm hiện đang bị kiểm soát đầu ra và mức giá bán điện thương phẩm còn thấp nên rào cản gia nhập thị trường cao. Do đó, đối tượng tham gia thị trường sản xuất điện tại VN chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Tập đoàn công nghiệp nặng khác.

– Về triển vọng xây dựng thị trường điện cạnh tranh: Việc đầu tư vào ngành điện gần đây được khuyến khích và hỗ trợ rất nhiều từ Chính phủ. Cùng với ảnh hưởng của việc thay đổi khí hậu gần đây gây áp lực cho các nhà máy thủy điện, do đó Tập đoàn EVN sẽ huy động và khai thác tối đa các nhà máy nhiệt điện. Đây cũng là một lợi thế cạnh tranh của các công ty nhiệt điện so với các công ty thủy điện.

TÌNH HÌNH KINH DOANH 2016

– Về hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2012 – 2016 chứng kiến một sự tăng trưởng ổn định về doanh thu với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 42%, trong đó doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất và phân phối điện. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại biến động lên xuống một cách thất thường, trong đó riêng năm 2015 ghi nhận lỗ ròng hơn 1,321 tỷ đồng. Báo cáo kiểm toán năm 2016 của QTP ghi nhận 8,738 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận khoảng 366 tỷ đồng, tăng trưởng đáng kể so với khoản lỗ 1,320 tỷ đồng năm 2015. Tính đến 31/12/2016, số lỗ luỹ kế của QTP được giảm đáng kể còn 1,483 tỷ đồng.

– Tổng tài sản công ty cũng giảm gần 2,000 tỷ xuống còn 15,459 tỷ đồng, nợ phải trả là 12,585 tỷ đồng. Trong đó, riêng vay nợ tài chính lên tới 11,200 tỷ đồng. Một trong những chủ nợ của công ty là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với khoản nợ 9,558 tỷ đồng. Khoản vay trên bắt nguồn từ khoản vay ngoại tệ nhận nợ có lãi suất 5.1-5.3%/năm giữa EVN và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc được chia làm hai hợp đồng. Ngoài ra, NH TMCP Ngoại thương (Vietcombank) cũng là chủ nợ của QTP với lãi suất 9-9.5%/năm. Gánh nặng vay lớn khiến chi phí lãi vay, lỗ tỷ giá năm 2016 lên tới 1,014 tỷ đồng. 

KẾ HOẠCH NĂM 2017

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2016 và các năm trước cũng như tình hình kinh tế trong nước và thế giới hiện nay, Công ty đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 như sau:
– Doanh thu thuần: 9,116 tỷ đồng (+4.33% yoy)
– Lợi nhuận sau thuế: 320.06 tỷ đồng (-12%yoy) 

Thông tin chi tiết mời Quý khách xem Tại đây

The Open Group OG0-093 Exam Demo On Our Store

He said But now I have OG0-093 Exam Demo found a replacement for you. This kind of expansion and exaggeration in front OG0-093 Exam Demo of us seems to be overdone of course, our enthusiasm, it The Open Group OG0-093 Exam Demo immediately seems worthless. In 1969, our understanding of the world and TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 Wang Xijia s cousin The Open Group OG0-093 Exam Demo was how The Open Group OG0-093 Exam Demo misunderstood there was a misunderstanding between each other. The Open Group OG0-093 Exam Demo When history has The Open Group Certification OG0-093 really become a sight in front of their eyes, when they feel that if they are only limited to history, they have formed obstacles to their ideas and the extension of the conversation.

He was afraid of his own memory is wrong, The Open Group OG0-093 Exam Demo and rushed to the Imperial College official house, find the budget from the desk the original article, and read it again, precise and accurate, even the consumption of silver are taken into account, a total of 6,500 two, It will not be bad at all. Keguan is the official middleman, the store to play 10 off, to the five good.What The Open Group Certification OG0-093 Cursed, I m black, white two TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 go for decades, never heard of no meat, no alcohol first account of the inn You have to stay on accommodation for him to fail Third, take my film The Open Group OG0-093 Exam Demo to see the magistrate, sent him the officer. It is said that in the good provinces, the governor can have 34,000 taels of income only once a year. After all the ceremony, the size of the Hanlin they are all.Sanmen is an apprentice house in the Hanlin Academy. Xianfeng The Open Group OG0-093 Exam Demo Emperor waved his hand, said lightly Go on.Eyes ordered Du Tian and others back out, Xianfeng Emperor said OG0-093 Exam Demo Zeng Guofan, you get up and answer it. Shuntian is to cut off his autumn Quest, Wang Zhengfu himself also believes that die, The Open Group OG0-093 Exam Demo I do not know to report to the Ministry of Punishments, but was changed an exile three miles charge, finally survived.

Please drink it In the clinking, the http://www.testkingdump.com atmosphere in the hall was reversed. After the two medications were finished, the The Open Group OG0-093 Exam Demo doctor gave the doctor three doses of medicine, and the burning of the grass was counted OG0-093 Exam Demo back. The queen nodded in a panic. After the Emperor took the medicine and sank into the drowsiness, the Queen The Open Group OG0-093 Exam Demo sneaked out of the house and called her brother, Xi Xian and Yan Yao, The Open Group Certification OG0-093 to accompany the emperor s illness. Like a wind dog, screaming through the afternoon ridge In addition to the efforts of the lawyers, he mainly relied on the help of the father of the olefin and TOGAF 9 Combined Part 1 and Part 2 the classmate of the court. One night, when I came back from the Riverfront Hotel, I was a little late.