Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

NVL: Quý 1 lãi ròng hơn 403 tỷ, doanh thu tài chính tăng đột biến

03 May

NVL: Quý 1 lãi ròng hơn 403 tỷ, doanh thu tài chính tăng đột biến

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (Mã CK: NVL) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1 với doanh thu thuần giảm nhẹ so cùng kỳ năm trước nhưng lãi ròng tăng vọt lên hơn 403 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 1/2017, doanh thu thuần NVL đạt 1.910 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Song, nhờ giá vốn hàng bán có tốc độ giảm mạnh hơn nên lãi gộp NVL lại tăng nhẹ, đạt gần 459 tỷ đồng.

Doanh thu của Novaland phần lớn đến từ chuyển nhượng bất động sản. Mảng này mang lại 1.712 tỷ đồng, chiếm 89% tổng doanh thu toàn Tập đoàn và mang về đến 447 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong tổng số 458 tỷ đồng lợi nhuận gộp đạt được toàn Công ty. Riêng mảng cho thuê tài sản mang về khoảng 24 tỷ đồng doanh thu nhưng hầu như không mang lại lợi nhuận gộp.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 464,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với 78,5 tỷ đồng quý I/2016. Nguyên nhân, do quý I/2017 Novaland ghi nhận thêm 347 tỷ đồng đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn. Đây là khoản đầu tư ban đầu vào Cảng Phú Định vào ngày có được quyền kiểm soát.

Cụ thể, tháng 3/2017, Novaland đã hoàn tất mua vào 83,45% lợi ích vốn chủ sở hữu của Cảng Phú Định, tương ứng tổng giá phí hơn 1.527 tỷ đồng. Trong đó, giá mua lần 1 đã được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu 493 tỷ đồng; đánh giá lại khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày mua 347 tỷ đồng và giá mua lần 2 tại ngày đạt được quyền kiểm soát 686,8 tỷ đồng.

Chi phí tài chính hơn 240 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, trong đó phát sinh gần 16 tỷ đồng chi phí phát hành trái phiếu, đồng thời chi phí lãi vay cũng tăng 4 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý còn 3.209 tỷ đồng, giảm 128 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó tiền gửi ngân hàng giảm 486 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng tăng 358 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I/2017, NVL có khoản phải thu ngắn hạn hơn 9.884 tỷ đồng, giá trị tồn kho 16.767 tỷ đồng (tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm), vay nợ của Công ty hơn 13.400 tỷ đồng (hơn 5.200 tỷ đồng là vay nợ ngắn hạn).

Được biết, năm 2017, Novaland tiếp tục đặt kế hoạch đột phá với doanh thu thuần tăng 138% so với thực hiện năm 2016, dự kiến đạt 17.528 tỷ đồng với nguồn thu chủ yếu từ việc bàn giao khoảng 4.700 căn hộ và nhà phố tại khu vực TP HCM. Còn kế hoạch lợi nhuận 3.144 tỷ đồng, tăng 80%. Cổ tức dự kiến tối đa 20%.

Theo NDH

GIAC GSEC Actual Questions

Looking at the Chan Yuen Fu Fu Qian forward, tears of Zeng Guofan blurred his eyes. Who is his younger GIAC Security Essentials Certification sister Today s blessed GIAC GSEC Actual Questions are also Zhang also has some origins with the old lady, the old lady can not be ignored. Early the next morning, GSEC Actual Questions he first went to the box office to handle official duties, and then he went to the celibate just before he closed GIAC GSEC Actual Questions his http://www.passexamcert.com house on the sleeve of the penny GIAC GSEC Actual Questions and the original cliche that he had written last night GIAC GSEC Actual Questions GIAC Information Security GSEC it was sealed in a large envelope.

The truth is not that you all know, but I know Xiaobing military headquarters does not like that, ah, they have weekend ah is casual GIAC GSEC Actual Questions activities ah Small shadow, why do not you come Do you know Xiao Zhuang is missing you The next day s GIAC Information Security GSEC bugle GIAC GSEC Actual Questions sound of these weak thoughts I have completely dispelled, I once again become a shady little Zhuang. What can I GSEC Actual Questions think What GIAC GSEC Actual Questions are you afraid to think ah I dare not think well, you are not in front. Xiao Ying came in with a smile Black monkeys You re kinda talkative what Got it http://www.examscert.com/GSEC.html My mission is completed Little Phillip got up, Go College special forces She smiled and left. I m dead.The old cat is too One is a superior soldier.One is GIAC Security Essentials Certification the colonel.Do you think it worth it The status of two people is so poor. I still had an American military ceremony.Then I put on my sunglasses and got on the train. Alas we re called every day at 5 o clock and GIAC GSEC Actual Questions we have to train before our eyes are open.

What kind of stuff you wrote Hey Oh, who beat me, I fuck. Generally, only people who go to GIAC GSEC Actual Questions GIAC GSEC Actual Questions the countryside of the city will take testking the green leather train. GIAC GSEC Actual Questions Killing GIAC GSEC Actual Questions GSEC Actual Questions people is the life of others. Is it true asked GIAC Information Security GSEC Li Laozhu I don t know about this, but GIAC Security Essentials Certification you have seen Wang Luoguo, such a thing, he did it.