Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Thu tài chính hụt mạnh, Vietnam Airlines báo lãi quý I giảm hơn 43%

09 May

Thu tài chính hụt mạnh, Vietnam Airlines báo lãi quý I giảm hơn 43%

Lãi ròng hợp nhất của TCT Hàng không Việt Nam – CTCP – Vietnam Airlines (UPCoM: HVN) trong quý I/2017 chỉ đạt 746 tỷ đồng, giảm đến 43,2%.

Trong quý Tổng công ty ghi nhận 20.833 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước. Song giá vốn tăng mạnh hơn khiến lãi gộp giảm nhẹ còn 3.247 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá dầu bình quân quý I/2017 tăng cao so với quý I/2016.

Mặt khác, trong quý không phát sinh thu từ hoạt động đầu tư ra ngoài doanh nghiệp và lợi nhuận tài chính từ chênh lệch tỷ giá giảm (mức biến đổi đồng USD ít hơn so với mức giảm tỷ giá cùng kỳ năm trước). Do vậy, doanh thu tài chính trong kỳ chỉ đạt 242,3 tỷ đồng, giảm còn khoảng ¼ so với quý I/2016, chi phí tài chính cũng giảm từ 1.383 tỷ xuống 959 tỷ đồng (trong đó chi phí lãi vay ở mức 370 tỷ, tăng 18%).

Một điểm bất lợi khác, hoạt động công ty liên doanh, liên kết chỉ đem về khoản lợi nhuận 30,5 tỷ đồng, còn phân nửa so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí bán hàng tăng thêm 175 tỷ và chi phí quản lý chỉ giảm 39 tỷ đồng.

Do vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty chỉ còn đạt 798,3 tỷ đồng, giảm đến 40% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức giảm hơn 43% còn 746 tỷ và phần lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ cũng giảm mức tương đương 39,3% xuống 743,4 tỷ. EPS sụt mạnh từ 1.095 đồng xuống 606 đồng.

Tính đến cuối quý I/2017, Tổng công ty có tổng tài sản 96.744 tỷ đồng, khá tương đương thời điểm đầu năm. Trong đó, nguồn vốn chủ sở hữu là 16.043,7 tỷ đồng, vay ngắn hạn 15.160 tỷ và vay dài hạn 45.118 tỷ đồng.

Tính đến hiện tại, Vietnam Airlines chưa công bố kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2017. Được biết, năm 2016, Tổng công ty ghi nhận doanh thu 70.089 tỷ, tăng 43% và lãi ròng phân bổ cho công ty mẹ 2.054,6 tỷ, gấp 6,7 lần năm 2015.

Đồng thời, Tổng công ty cũng nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý cho phép gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2016, tức là tổ chức trước ngày 30/06/2017.

Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines được hợp nhất từ 15 công ty con và 4 đơn vị liên kết.

Theo NDH

Sale HP HP2-Z34 Cert Exam With Accurate Answers

Ming Cheng was shocked, very unbelievable, and couldn t help but look at HP2-Z34 Cert Exam Julie habitually. HP HP2-Z34 Cert Exam Throughout the whole ASE HP2-Z34 Sunday, Zhu Li, who HP HP2-Z34 Cert Exam had thought about taking a break, had a lack of sleep. There is a decision It seems that history has developed. The momentary mistakes made the horn follow him, and it seemed that he was somewhat discouraged and Building HP FlexFabric Data Centers disadvantaged with the snow and the blood, the melon field and the model play. HP2-Z34 Cert Exam The HP HP2-Z34 Cert Exam aura of heaven and earth is so missed by us.

As far as he is concerned, he smokes so much smoke himself, and he must not die For HP2-Z34 Cert Exam Zhang Haoran, the audience s response is HP HP2-Z34 Cert Exam not very strong, because it seems that there is HP HP2-Z34 Cert Exam no theoretical Building HP FlexFabric Data Centers basis for this statement, too much truth. Lin ASE HP2-Z34 San hated and said Wei Shu, you have finished the lesson The lesson is over. Where did you let me take you, is it that I HP HP2-Z34 Cert Exam HP2-Z34 Cert Exam didn t kill Liu Haizhu asked. Li Wu, are you a group with him, or a group with us. That s got it, come, drink one.

Usually there are a limited number of poets, such as Zhang Yiqian and Yang Fan, although Building HP FlexFabric Data Centers they have decided to make a fuss for Feng Wei. A little polite. Chen Baige said tesking with a smile. Zhang Haoran seems to have resumed his vision, and he HP HP2-Z34 Cert Exam is not cold or hot. However, Liu HP HP2-Z34 Cert Exam Haizhu s eyes were ASE HP2-Z34 HP HP2-Z34 Cert Exam awkward, HP HP2-Z34 Cert Exam and the blue people s HP2-Z34 Cert Exam suit actually threw the knife and turned around.