Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

Cổ phiếu bất động sản có sốt ảo?

17 May

Cổ phiếu bất động sản có sốt ảo?

Cuối tuần qua, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã gửi công văn khuyến nghị chính quyền TP.HCM về các biện pháp để ngăn chặn cơn sốt ảo giá đất nền vùng ven mà hiệp hội này cho rằng có bàn tay lũng đoạn của giới đầu nậu.

Trong khi giá đất tăng nóng trong những tháng qua thì giá nhiều cổ phiếu bất động sản trên sàn niêm yết cũng thiết lập đỉnh giá mới. Nhiều cổ phiếu đã có mức tăng từ 50% đến hơn 100% chỉ từ đầu năm đến nay như DXG, LDG, QCG, HQC, PPI, LCG… Liệu giá các cổ phiếu có yếu tố đầu cơ như giá đất nền thành phố hay không?

Trước tiên, có thể thấy rằng, cơn sốt đất trên thị trường bất động sản giúp nhà đầu tư nhìn nhận lại giá trị thị trường của các doanh nghiệp bất động sản sở hữu quỹ đất lớn, mà có thời điểm còn bị xem là gánh nặng tồn kho khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng lớn.

Khi giá đất tăng trở lại, doanh nghiệp nào có khả năng phát triển dự án, bán hàng thành công, sẽ đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định hàng năm. Những doanh nghiệp nào không muốn triển khai dự án thì có thể bán để thu hồi vốn và lợi nhuận.

Việc bán dự án mang lại lợi nhuận đột biến hấp dẫn dòng tiền từ thị trường, nhưng cũng không loại trừ bóng dáng của đầu cơ tận dụng “nước lên” bất thường để đẩy thuyền lên.

Yếu tố đầu cơ ở không ít cổ phiếu bất động sản còn thể hiện ở chỗ nhiều doanh nghiệp chưa minh bạch về thông tin. Ban lãnh đạo không lên một kế hoạch kinh doanh với những kịch bản rõ ràng để nhà đầu tư cùng nắm bắt.

Thông tin được tiết lộ qua một nhóm môi giới lớn trên thị trường, từ đó nhóm này tiết lộ thông tin ra thị trường đẩy giá cổ phiếu đi lên trong bối cảnh bán tin bán nghi.

Mặc dù giá tăng nóng nhưng không ít cổ phiếu bất động sản không có một thông tin chính thức nào từ phía ban lãnh đạo. Hầu hết tiềm năng, triển vọng của doanh nghiệp đều được tiết lộ theo kiểu truyền tai, trong các cuộc gặp gỡ riêng ở các cấp lãnh đạo trung gian.

Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng vậy. Ðầu tư Chứng khoán ghi nhận giá cổ phiếu tăng mạnh sau các cuộc tiếp xúc của lãnh đạo doanh nghiệp với giới đầu tư và báo chí như LCG, TDH…, qua đó bức tranh hoạt động của doanh nghiệp được cung cấp một cách minh bạch cho thị trường.

Dù thế nào thì cổ phiếu nhóm ngành bất động sản đã có tháng giao dịch sôi nổi và là nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trên sàn.

Câu hỏi liệu có yếu tố sốt ảo giá cổ phiếu bất động sản hay không rất khó để định lượng, bởi điều đó tùy thuộc vào niềm tin của nhà đầu tư vào giá trị doanh nghiệp, giá trị quỹ đất của doanh nghiệp.

Cũng giống như giá đất nền vùng ven, dù HoREA cho rằng nguyên nhân một phần là do giới đầu nậu cò đất đẩy giá kiếm lời nhưng thực tế là nếu không có nhu cầu lớn từ phía người mua thì khó mà đẩy giá.

Chừng nào nhà đầu tư tin rằng, doanh nghiệp có quỹ đất lớn sẽ có giá trị lớn khi mà quỹ đất ngày càng khan hiếm và các nhà phát triển bất động sản đang cạnh tranh nhau để tích lũy quỹ đất cho tương lai phát triển sau 5 năm nữa thì tiền vẫn đổ vào cổ phiếu bất động sản như đã đổ vào trong thời gian qua.

Theo TNCK

The Most Effective RedHat EX200 Free Dumps 100% Pass With A High Score

This is just military popularity is not a novel content ah, but I see it only eyes Black Hawk crashed no matter how bad, some things are real, the Delta and the RedHat EX200 Free Dumps 75 Immovable Mission were Somali militiamen played the same urban streets full of chaos Run, I guess this scene is very real, our brothers to meet such a situation is also almost RHCSA EX200 a maneuver I say a word According to one of my soldier s point of view to see the failed battle, I think there are three military mistakes First, the underestimation of the enemy Reconnaissance is not blindly confident, intelligence officers in theater theater have a major responsibility, why there is nothing on the enemy s militia deployment Effective mastery Not even a rough estimate Warrior results in white dead This is an intelligence officer in any RedHat EX200 Free Dumps army that should be beheaded The first responsibility is to pursue him, of course, how to deal with old Americans I do not know Second, the use Red Hat Certified System Administrator - RHCSA of force is unreasonable, since it is Special RedHat EX200 Free Dumps operations, why so many large scale aircraft blatantly defensive And the attack time actually choose daytime Is the Special Forces operational in broad daylight Originally a sneaky material you let him do this is not dead RedHat EX200 Free Dumps Why do you not send light armor and even heavy mechanized units That s better than Han Ma Third, commanders tactical accomplishments and their determination to fight are not good. That major opened my hand What are you doing fucking More and more virtuous Which army are you from Who do EX200 Free Dumps you lead the company Small shadow Zhangzui looked at me for a long time, that kind of surprise is my unforgettable life. I want to cross the mountains through the jungle, time is precious.Granny a bit surprised, she asked me how to go. It s over, I will not cry anymore.Reopen the computer to start our story.Soldier s story.Love story.

After that, he heard the anger and shouted Who are you, dare to laugh at my skills After seven or EX200 Free Dumps eight famous Masters, I don t believe it is better RedHat EX200 Free Dumps than you Do you dare to fork with me Say it s still, Taigong arrives, drink the next life No rude Then he said Son of the White. After she once again bid farewell to her hometown RedHat EX200 Free Dumps and went to Yumen, thousands of miles away, she left a famous theory to pass on in the country RedHat EX200 Free Dumps Although it was awkward, I RedHat EX200 Free Dumps still want to have this embarrassment. He only thought about the use of the eyes and forgot the big realm of the sky. The last time Niu Shunxiang got a cerebral hemorrhage. I didn t want to offend him. I didn t expect the other person to lick a little bit with me. Of course, she did not object to our arrival, but we found that her expectation of RHCSA EX200 this http://www.examscert.com/EX200.html arrival was only Red Hat Certified System Administrator - RHCSA to lay a prelude to Liu Jixiang s arrival and create an atmosphere.

During the examination, local officials are strictly forbidden to go out and forth without summoning Xingyuan local people have innocence and redressing for grievances and torture. A real elder has come RHCSA EX200 Free Dumps back for many days, a see Zeng Guofan and brought Goshoshiju, a real elder knew Zeng Guofan another officer, inevitably some greeting, at noon and set the table vegetarian seats Red Hat Certified System Administrator - RHCSA to give Zeng Guofan congratulation. As soon as he entered the criminal ministry, he was taken aback by the value officer My dear, how are you going RedHat EX200 Free Dumps to work today Tseng Kuo fan smiled, walked to the side of RHCSA EX200 the office and said Biography Li Wenan adult to see me. Zeng Guofan thought nothing but wrote a petition to ease Qi brick rock break.He will be folding off sleeves, they will go out of the Ministry of officials, by sedan chair to the palace door, handed the surrender. Masanori Qian respectfully EX200 Free Dumps respect to Zeng Guofan invited a security, they stand upright, waiting for questioning. RedHat EX200 Free Dumps Grain and grain to Ding, the most careful, RedHat EX200 Free Dumps however, no one dared to fool him.Especially in the famine years, no matter how much the state treasury allocated disaster relief money, he all received starving people of the year, he just took out a tenth or less of the symbolic construction of several porridge pots, However, ten days and a half boil a porridge, porridge and rare to see the end, each half a bowl less than.