Chào mừng đến với Phòng Giao Dịch - VNDIRECT

HAG: Quý 1 thoát lỗ nhờ hoạt động khác, nợ vay vẫn chất ngất

20 May

HAG: Quý 1 thoát lỗ nhờ hoạt động khác, nợ vay vẫn chất ngất

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017 với doanh thu thuần giảm phân nửa so cùng kỳ kéo theo lãi ròng chỉ vỏn vẹn gần 6 tỷ đồng, bằng 8% so cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 1 của HAG ghi nhận đạt 824 tỷ đồng, giảm 58% so cùng kỳ. Giá vốn chiếm 605 tỷ đồng kéo lãi gộp còn gần 219 tỷ đồng, giảm 25% so cùng kỳ.

Hoạt động tài chính tiếp tục âm 107 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay. Cộng thêm khoản lỗ gần 12 tỷ đồng từ công ty liên kết và sau khi trừ các loại chi phí khác, HAG lỗ thuần gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn có lãi 105 tỷ đồng.

Nhờ hoạt động khác mang về hơn 40 tỷ đồng lợi nhuận (cùng kỳ âm 18 tỷ đồng) nên HAG đã lật ngược được thế cờ khi có lãi ròng 5.8 tỷ đồng, dù giảm mạnh so cùng kỳ 2016. 

Tại thời điểm cuối tháng 3/2017, nợ vay ngắn và dài hạn của HAG vẫn duy trì ở mức cao lần lượt là 4,916 tỷ đồng và 20,868 tỷ đồng, chỉ giảm 857 tỷ đồng so đầu kỳ.

Theo Vietstock

Most Popular Oracle 1Z0-061 Questions And Answers Latest Version PDF&VCE

Many years later, Liu Haizhu, who had passed the year of Oracle Database 1Z0-061 Oracle 1Z0-061 Questions And Answers Oracle 1Z0-061 Questions And Answers incomprehension, understood the words of Dongbatian. It 1Z0-061 Questions And Answers Oracle Database 12c: SQL Fundamentals is said that Li Si, who fell to the ground that day, was the biggest one that Zhao Hongbing had Oracle 1Z0-061 Questions And Answers http://www.passexamcert.com/1Z0-061.html seen in his eyes. Lao Weitou let Liu Haizhu continue to repair bicycles in the morning.

A frightened person can t tell lies, this is the 1Z0-061 Questions And Answers Oracle Database 1Z0-061 best time to ask. My nephew didn Oracle 1Z0-061 Questions And Answers t go Oracle 1Z0-061 Questions And Answers home, Oracle 1Z0-061 Questions And Answers but I went 1Z0-061 Questions And Answers to the hospital near the hospital and hung up the number. He cried and looked up Oracle 1Z0-061 Questions And Answers at the sky God teasing me like this If this is really a deal, I Oracle Database 12c: SQL Fundamentals don t want it God, take back yours. This is the only one he can remember in his daughter s growth story. I am very heavy in my footsteps. Ltd

For too many years, no one dared to take the initiative to start Zhao Hongbing. After Li Lao 1Z0-061 Questions And Answers stick asked about the price of blood, he shook his head and said that he did not need blood transfusion. In the past, someone 1Z0-061 Questions And Answers saved me. This Oracle 1Z0-061 Questions And Answers time I tried to save him and decided to break the case. Zhang Haoran sighed. His Oracle 1Z0-061 Questions And Answers men were all the cartilage head represented by Oracle 1Z0-061 Questions And Answers Zhang Oracle 1Z0-061 Questions And Answers Laoliu, and there was no such Oracle Database 1Z0-061 thing as Oracle Database 12c: SQL Fundamentals a room. Everyone pays attention. I I feel that we have the same prospects as Clivia.